بی تو شده یه عالمه

0

بی تو شده یه عالمه

زخم هایی كه روبالمه

بابا می دونی من همش،سه سالمه

گریه كردم و من و با خنده آزردند

گریه كردم و برام سرت رو آوردند

روی نیزه ها سرت رو آسمون بوسید

بوسه می زنم جایی كه خیزرون بوسید

غرق نور اومدی

فدات بشم كه از راه دور اومدی

به خاطر من از تو تنور اومدی

اباالغریب،اباالغریب…

ای عشق تا ابد

 بذار به دختری كه بهم طعنه زد

برم بگم بیا كه باباییم اومد

اباالغریب،اباالغریب…

آه و واویلتا،واویلتا،واویلتا…

بی تو بریده ام امون

حالا كه اومدی بمون

با تو شده مثه بهشت،خرابمون

جای كعب نی زیاده رو تنم بابا

بعد تو كشون كشون می بردنم بابا

خوابم برده بود شكسته شد گل از ساقه

افتادم زمین با صورت از روی ناقه

آتیش زد به ما

به ما و خارجی گفتن این آدما

چیزی نگم من از چشم نامحرما

اباالغریب،اباالغریب…

عشق خونین بدن

دیدم كه پیشونیت و با سنگ می زدن

دیدی دارن به ما نون و خرما میدن

اباالغریب،اباالغریب…

آه و واویلتا،واویلتا،واویلتا…

زیر چشام شده سیاه

درد داره این كبودی ها

واویلا از محله ی، یهودیا

حق داری كه اشك برای دخترت بریزی

می خواستن من و حرومیا برا كنیزی

می دونی خودت دلیل اشك چشمامو

هیج جایی نداشت عذاب مجلس شامو

قربون حنجرت

 رسیده لحظه ی آخر دخترت

حلالیت میگیرم من از خواهرت

اباالغریب،اباالغریب…

جون من بر لب ِ

شب رهایی دخترت امشب ِ

شهادتین من عمتی زینب ِ

اباالغریب،اباالغریب…

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید