تار گیسوی نگارم میکشید آخر بدارم

0

تار گیسوی نگارم میکشید آخر بدارم
با نگاه چشم مستت میکشد آخر سوارم

ساقی پیمانه ی من  صاحب میخانه ی من
در کمند عشق زینب صید صیادم شکارم

یا حبیبی یا حسین
نورعینی  یاحسین
***

در کمند عشق یارم صید صیادم شکارم
کرده بانویم رقیه نگاه خود مهارم

هر که گوید یا رقیه میکند لعن امیه
تا به دل عشق تو دارم پادشاهی را چکارم

یار من برده قرارم آخر شکارم
با بهشت کار ندارم جنت الارباب و دارم

حسین…

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید