در زدم باز درو باز کردی

0

در زدم بازم درو بازی کردی
منو مهمون کربلا کردی

+
باز به دلم افتاد که بیام به هیئتت سر بزنم
باز به دلم افتاد تو خودت پشت دری در بزنم
باز به دلم افتاد میتونم دور حرم پر بزنم

***
شاه دو عالم حرمت رو برم .خیمه پرچم علمت رو برم
***

منو میشناسی من دیوونه
که نمیرم از در این خونه

من تورو میشناسم نمیذاری به کسی رو بزنم
من این بده واسم که پیش غریبه زانو بزنم
من سگ عباسم دوست دارم صحنشو جارو بزنم

***
شاه دو عالم حرمت رو برم .خیمه پرچم علمت رو برم
***

حرمت روضه ست همه شب اقا
یه شبم مارو بطلب اقا

تو حرمت امشب یه کبوتر بده پر جای دلم
تو حرمت امشب میکنم حروله با پای دلم
تو حرمت امشب میرسم دیگه به رو یای حرم

***
شاه دو عالم حرمت رو برم .خیمه پرچم علمت رو برم
***

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید