سفیر تو گرفتاره

0

سفیر تو گرفتاره
شده غریب و آواره
تو کوفه پیرعشق من
یه پیرزن وفاداره

تو کوفه هر چی غم برا من
دارالعماره هم برا من
بام محبت یاره

فدای تو سرم یاحسین
سلام آخرم یاحسین
بوی خدافظی داره

غریبه ای تو کوفه شدم
چرا برای اینکه خودم
یه آقای غریب دارم

برا تو ای خدای کرم
برا مخدرات حرم
دلشوره ای عجیب دارم

اینجا اوضاع همینه برگرد
به جانب مدینه برگرد

کوفه میا پسر عمو جان

دیدنت آرزوی من
بغضی توی گلوی من
کینه به دل گرفتن از
بابای تو عموی من

دشمنیشون با نام علی
ولی منم غلام علی
از نفس آخر افتادم

کجایی وقت رفتن من
میخ قناره و تن من
یاد میخ و در افتادم

الهی فاطمه نبینه
کنار علقمه نبینه
امید نا امیدت رو

از بی وفایی خط می گیرن
حرمله ها ازت می گیرن
کبوتر سفیدت رو

نگار بی قرینه برگرد
به جانب مدینه برگرد

کوفه میا پسر عمو جان

دیگه توفیق خدمت نیست
زیارت تو قسمت نیست
با لب تشنه می میرم
کار خدا بی حکمت نیست

فقط با این خیال خوشم
شاید قراره مثل توشم
شبیه ماجرای تو

به ناله هام جواب نرسه
شاید قراره آب نرسه
به تو و بچه های تو

یه ساعتی نگاه می کنی
نگاه به خیمه گاه می کنی
وسط روضه گودال

شمر و سنان و امثالهم
شاید قراره روز دهم
هیچی نگم زبونم لال

اینجا پر از کمینه برگرد
به جانب مدینه برگرد

کوفه میا پسر عمو جان

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید